UKS HUBAL CHLEWISKA - strona oficjalna

Strona klubowa
Herb

Logowanie

Kalendarium

10

12-2018

pon.

11

12-2018

wtorek

12

12-2018

środa

13

12-2018

czwartek

14

12-2018

piątek

15

12-2018

sobota

16

12-2018

niedziela

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 92, wczoraj: 276
ogółem: 432 716

statystyki szczegółowe

Mini-Chat

Musisz się zalogować, aby korzystać z mini-chatu.

Zczuba.tv

Regulaminy

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr  9/2015  Zarządu UKS HUBAL Chlewiska

 

Regulamin Zawodnika

 

Uczniowskiego Klubu Sportowego

„HUBAL” Chlewiska

 

§1

Zasady ogólne

 

1. Zawodnik piłki nożnej, zwany dalej "zawodnikiem", może reprezentować w zawodach piłki nożnej

    UKS HUBAL  będąc zarejestrowanym jako zawodnik UKS HUBAL w odpowiednim związku

    piłki  nożnej.

2. Za formalną zgodą Klubu zawodnik może reprezentować inne organizacje sportowe w zawodach

    nie  objętych systemem rozgrywek odpowiedniego związku piłki nożnej.

3. Zawodnik  poniżej 16 roku życia , może brać udział w zajęciach i reprezentować UKS HUBAL

    tylko za pisemną zgodą prawnego opiekuna .

 

§2

Status zawodnika UKS HUBAL Chlewiska

 

Zawodnicy uprawiający sport piłki nożnej w Klubie posiadają status amatora.

 

§3

Prawa i obowiązki zawodnika amatora UKS HUBAL Chlewiska

 

1. Przed przystąpieniem do gry zawodnika, Klub przeprowadza badania lekarskie zawodnika.

    W przypadku braku powyższych badań, zawodnik nie może przystąpić do gry w meczach.

2. Zawodnik zobowiązuje się do poświęcania całej swojej energii i umiejętności sportowych bez

    ograniczeń, do przykładania najwyższej staranności do działania dla dobra Klubu,

    i do   powstrzymywania się od czynienia czegokolwiek, co mogłoby przynieść szkodę Klubowi.

3. W związku z powyższymi zasadami, zawodnik UKS HUBAL zobowiązuje się, w szczególności:

     a)  uczestniczyć we wszystkich meczach i zajęciach Klubu, w treningach, bez względu na to

          czy zostały  one ustalone wcześniej, czy były specjalnie zaaranżowane, we wszystkich

          zebraniach i innych  zajęciach mających na celu przygotowanie do meczów i zawodów,

     b)  w przypadku kontuzji lub choroby związanej z jego aktywnością jako piłkarza,

          zawodnik powinien niezwłocznie zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu

          lub lekarza specjalisty,

    c)  dbać o wszelkie standardowe wyposażenie i sprzęt dostarczony przez Klub oraz zwrócić ww.  

        wyposażenie i sprzęt po zakończeniu obowiązywania gry,

    d) zachowywać się publicznie i prywatnie tak aby nie szkodzić wizerunkowi klubu i związkom

         piłkarskim, i ogólnie futbolowi oraz powstrzymywać się od udzielania informacji

         osobom  trzecim o sprawach będących wewnętrzną sprawą Klubu, przy czym zawodnik

         ma prawo do swobody wypowiedzi, o ile nie będzie to dyskredytować ani Klubu,

         ani dyscypliny piłki nożnej ,

     e) przygotowywać się sumiennie do wszystkich klubowych imprez i spotkań sportowych,

         dbając o zalecenia trenera dotyczące stylu życia, w takim stopniu jaki odnosi się do występu

         zawodnika oraz zachowywać się w sposób sportowy w stosunku do kogokolwiek podczas

         meczu lub treningu ,

     f) w szczególności, akceptować decyzje podejmowane przez sędziego, asystenta sędziego podczas

         meczu bez zbędnych protestów.

 

 

                                                                                                                                         Str . 1

 

 4. W okresie obowiązywania przynależności Klub zapewnia zawodnikowi co następuje:

      a) personel do treningu i gry,

      b) obiekty do treningu i gry,

      c) sprzęt i ubiór sportowy (zgodnie z założenia budżetu Klubu),

      d) program treningowy.

  5.  Klub może płacić stypendium sportowe zawodnikowi zgodnie z przyjętymi zasadami.

  6.  Klub uznaje indywidualne prawo zawodnika do ochrony swojej prywatności.

       Jednocześnie zawodnik  upoważnia Klub do korzystania z jego indywidualnych praw

       do wspólnego wykorzystania, w szczególności dotyczy to rozpowszechniania zdjęć zawodnika

       za pomocą wszystkich obecnych i przyszłych środków technicznych, grupowego marketingu itp.

  7. Wszelki doping polegający na użyciu substancji znajdujących się na liście zabronionych

       substancji i na używaniu zakazanych metod, określonych odpowiednimi przepisami

       jest zakazany.

   8. Klub jest uprawniony do podejmowania wszelkich środków przeciwko zawodnikowi

       stosującemu doping.

   9. Za rodzaj treningu, przygotowanie zawodników, wyniki ligowe, bezpieczeństwo zawodników

       podczas treningów odpowiada Trener / Instruktor.

 10. Zabrania się używania sprzętu oraz strojów sportowych do celów prywatnych .

 

§4

Wyróżnienia

 

   1. Zasadniczymi wyróżnieniami zawodników są;

      a) pochwała,

      b) list gratulacyjny,

      c) dyplom uznania,

      d) nagroda rzeczowa,

      e) stypendium sportowe.

 

  Organem właściwym do przyznania nagrody jest Zarząd Klubu.

 

§5

Rodzaje kar dyscyplinarnych. Zasady karania

 

1. W przypadku naruszenia przez zawodnika obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu

    Klub jest uprawniony do stosowania kar dyscyplinarnych, dozwolonych stosownymi przepisami.

2. Przewinieniem dyscyplinarnym jest nieprzestrzeganie statutu, uchwał, zarządzeń, regulaminów

     i innych wytycznych Klubu, a także innych przepisów nadrzędnych władz sportowych

     i administracyjnych oraz przepisów gry w piłkę nożną.

3.  Za popełnione przewinienia dyscyplinarne wymierza się kary dyscyplinarne.

4. W razie popełnienia kilku przewinień dyscyplinarnych jednocześnie wymierza się jedną

     karę łączną, stanowiącą karę zasadniczą, która winna uwzględniać wszystkie przewinienia.

5. Za przewinienie uważane jest także niszczenie mienia klubu oraz używanie i wykorzystywanie

    sprzętu sportowego poza treningami i meczami organizowanymi przez UKS HUBAL Chlewiska.

6. Karami dyscyplinarnymi wobec zawodnika mogą być:

   a) cofnięcie stypendium sportowego (jeżeli takie jest),

   b) dyskwalifikacja w wymiarze 1 – 5 meczów,

   c) dyskwalifikacja czasowa – do 6 miesięcy,

 

                                                                                                                                        Str. 2

 

 

7. Za niesportowe lub grubiańskie, ordynarne zachowanie zawodnika lub namawianie

    i buntowanie do rezygnacji z meczów lub treningów, a także wprowadzanie niewłaściwej

    atmosfery w zespole (klubie) lub wśród zawodników karami są:

    a)  cofnięcie stypendium sportowego (jeżeli taki jest),

    b)  usunięcie z drużyny.

 

8. Wobec osób wymienionych w pkt. 7 niniejszego regulaminu może być stosowany środek

    zapobiegawczy w postaci zawieszenia w prawach:

    a)  zawodnika - do uczestniczenia w rozgrywkach mistrzowskich i pucharowych,

    b)  trenera - do prowadzenia drużyny w czasie meczów mistrzowskich i pucharowych,

    c)  działacza klubowego - do oficjalnego reprezentowania Klubu.

 

§6

Zasady postępowania dyscyplinarnego

 

Organem właściwymi do orzekania w sprawach dyscyplinarnych w stosunku do zawodników

i działaczy piłkarskich jest Zarząd Klubu.

 

§7

Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego zatwierdzenia przez Zarząd.

2. W celu zapoznania się zawodników z regulaminem zostanie on opublikowany w oficjalnym

    serwisie klubu .

 

Zegar

Reklama

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Ostatnie spotkanie

UKS Hubal Chlewiska 1:4 Wisła Chotcza
2018-10-20, 17:00:00
     
oceny zawodników »

Statystyki drużyny

Wyniki

Ostatnia kolejka 10
KS Jastrząb 3:1 LZS Zalesice
Krępianka Rzeczniów 2:3 KS Maków
WKS Zajezierze 4:1 Postęp Łaziska
RuszCovia Borkowice 2:3 Legion Suskowola
UKS Hubal Chlewiska 1:4 Wisła Chotcza
Wisła Solec 1:2 KP Stanisławice

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 11
KP Stanisławice - KS Jastrząb
Wisła Chotcza - Wisła Solec
Legion Suskowola - UKS Hubal Chlewiska
Postęp Łaziska - RuszCovia Borkowice
Video Ciepielów - WKS Zajezierze
LZS Zalesice - Krępianka Rzeczniów

Sport.pl